طلب تأهيل مطار تازة

نحن سكان إقليم تازة ، نطلب من رئيس الحكومة أن ينظر في مطار تازة الذي طال أمد خروجه الى الوجود كمنشأة اقتصادية وسياحية حيوية للمدينة ومحيطها ، وخدمة للجالية المقيمة بالخارج المنحدرة

من المنطقة ، وكلنا أمل في أن تتم الاستجابة الفورية لهذا الطلب كتعبير عن حسن النية في رفع التهميش عن هذا الإقليم وجبر ما لحقه من ضرر

Nous sommes les citoyens de la province de Taza, demandons au premier ministre de tenir compte létat de l'aéroport de Taza, cet aéroport qui est attendu depuis longtemps et jusqu'a maintenant n'est pas ouvert au public. cet aéroport a la vitalité économique et touristique de la ville et ses environs , et un grand service à la communauté vivant à l'étranger, en pente de la région, et nous espérons une réponse immediate a cette demande comme une expression de la bonne volonté d'enlever la marginalisation de cette région et la réparation du préjudice qu'elle a subi

We are the citizens of the province of Taza, asking the Prime Minister to consider the state of Taza Airport, this airport is long overdue and until now is not open to the public. this airport has the economic and tourist vitality of the city and its surroundings, and a great service to the community living abroad, sloping in the region, and we hope an immediate response to this request as an expression of good will remove the marginalization of the region and compensation for the damage suffered

Wij zijn de burgers van de provincie Taza, vraagt ​​de minister-president om de toestand van Taza Airport te overwegen, deze luchthaven is veel te laat en tot nu toe is niet open voor het publiek. Deze luchthaven heeft de economische en toeristische vitaliteit van de stad en haar omgeving, en een grote dienst aan de gemeenschap in het buitenland wonen, schuin in de regio, en we hopen dat een onmiddellijke reactie op dit verzoek als een uiting van goede wil verwijder de marginalisering van de regio en de vergoeding van de geleden schade

Signer cette pétition

En signant, j'accepte que A.M puisse voir toutes les informations que je fournis dans ce formulaire.

Nous ne publierons pas votre adresse e-mail en ligne.

Nous ne publierons pas votre adresse e-mail en ligne.


J’autorise le traitement des informations que je fournis sur ce formulaire aux fins suivantes :
Publicité payante

Nous ferons la promotion de cette pétition auprès de 3000 personnes.

Apprendre encore plus...